Tạo mật khẩu và ẩn thư mục an toàn với BAT file

Google+

Trungit.com - Hướng dẫn tạo mật khẩu cho thư mục và ẩn thư mục đó bằng BAT file, để tránh việc trường hợp người khác mượn máy và truy cập vào các folder nhạy cảm của bạn.

Bạn có một thư mục quan trọng và bạn không muốn cho bất kỳ ai biết. Cách thứ nhất, bạn có thể ẩn thư mục đó đi bằng cách click chuột phải vào thư mục chọn Properties rồi chọn Hidden, tuy nhiên với cách này thì rất để dàng bị người khác phát hiện khi người ta chỉ việc bật option hiển thị thư mục ẩn (Tools => Folder options => View => Showw hidden files, folder, or drivers). Cách thứ 2, Bạn có thể dùng phần mềm để giấu đi cũng không phải là một ý kiến tồi, nhưng lỡ phần mềm bị người khác gỡ bỏ đi thì nó cũng lòi ra hết. 

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khác khá nhẹ nhàng để giấu thư mục không cần dùng bất kỳ phần mềm nào mà lại khá an toàn, hơn nữa lại không tốn nhiều dung lượng ổ đĩa khi chỉ tốn 1KB cho file .bat

Bước 1: Bạn notepad lên nhập đoạn mã này vào

@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDPrivate
:CONFIRM
echo ban co muon an folder nay khong?(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Nhap pass de mo khoa
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==Password goto FAIL  -->Password là password bạn muốn đặt
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDPrivate
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

Trong đó Private là tên thư mục muốn tạo, Password là phần mật khẩu của bạn

Bước 2: Bạn hãy lưu nó lại dưới một cái tên bất kì nhưng phải nhớ nó có đuôi .bat

Bước 3: Như vậy 1 file .bat đã được tạo ra, bạn click vào nó 1 folder có tên Private được tạo, bạn có thể di chuyển mọi thứ riêng tư của mình vào thư mục này. Sau đó lại click vào file .bat nó hỏi 'ban co muon an folder nay khong (y/n)? chọn y -->enter để ẩn thư mục đó đi. Bây giờ muốn hiện nó lên thì lại click vào file .bat vừa rồi sau đó gõ mật khẩu đã tạo rồi enter.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Share